Psychiatria pre prax 6/2004

Stárnutí ženy a hormonální substituční terapie

prof. MUDr. Jaroslav Živný, DrSc.

Klimakterium je období přechodu mezi reprodukčním obdobím a seniem, ve kterém postupně zaniká funkce vaječníku. Je podán přehled současných názorů na endokrinologii procesu stárnutí u ženy, na změny probíhající v jednotlivých orgánech event. systémech, na farmakologii, indikace a kontraindikace hormonální substituční terapie. Ženám s dělohou podáváme kombinaci estrogenů s progestiny (HST), ženám bez dělohy pouze estrogeny (EST). HST/EST musí být indikovaná a přísně individuální. Je stále nejlepším lékem pro akutní klimakterický syndrom a pro prevenci a léčbu atrofie urogenitálního traktu. Diskutována je otázka významu, přínosu a rizika v prevenci a léčbě osteoporózy.

Kľúčové slová: stárnutí ženy, menopauza, klimakterium, klimakterický syndrom, hormonální substituční terapie, estrogenní substituční terapie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Aging of a woman and hormonal replacement therapy

Climacterium (= change of life) is period between a reproduction and oldness, when a function of ovary fades slowly. Overview on contemporary opinions on endocrinology of this process of aging of a woman is presented, on undergoing changes in single organs or systems, on pharmacology, indications and contraindications of hormonal replacement therapy. Women with a uterus are given a combination of oestrogens and progestins (HRT), women without uterus oestrogens only (ERT). HRT/ERT must be indicated and strictly individual. It is still the best treatment for acute climacteric syndrome and for prevention and treatment of genitourinary tract atrophy. The questions on importance, profit and a risk in prevention and therapy of osteoporosis are discussed.

Keywords: aging of a woman, menopause, climacterium, climacteric syndrome, hormonal replacement therapy, oestrogen replacement therapy.