Psychiatria pre prax 1/2015

Stalking a jeho forenzno-psychiatrické posudzovanie

MUDr. Ivan André, PhD., MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD., PhDr. Martin Gronský, PhD.

Autori v článku ponúkajú prehľad súčasného stavu problematiky stalkingu, t. j. nebezpečného prenasledovania ako nového trestného činu na Slovensku. Venujú sa charakteristikám stalkerov (prenasledovateľov), obetí a ich vzájomnej interakcie. Dokumentujú princípy forenzného psychiatrického posudzovania stalkerov ako páchateľov trestnej činnosti. V závere ponúkajú možnosti terapeutického ovplyvnenia stalkerov, ktorí trpia psychickými poruchami a prehľad anti-stalkingových stratégií.

Kľúčové slová: stalking, nebezpečné prenasledovanie, forenzné psychiatrické posudzovanie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Stalking and its forensic-psychiatric assessment

The authors provide an overview of the current state of stalking, i. e. dangerous persecution as a new crime in Slovakia. They describe the characteristics of stalkers (persecutors), victims and their interaction. They also document principles of forensic psychiatric assessment of stalkers as crime offenders. In conclusion, they offer the therapeutic possibilities for stalkers who suffer from mental disorders and the overview of anti-stalking strategies.

Keywords: stalking, dangerous persecution, forensic psychiatric assessment.