Psychiatria pre prax 3/2021

Srovnání nových antipsychotik (lurasidonu, kariprazinu a brexpiprazolu) z klinického úhlu pohledu

Doc. MUDr. Bc. Libor Ustohal, Ph.D.

Tři nová antipsychotika – kariprazin, lurasidon a brexpiprazol – byla v uplynulých dvou letech postupně uvedena na český trh. Tento přehledový článek si klade za cíl je vzájemně porovnat z klinického úhlu pohledu. Zaměřuje se na jejich základní charakteristiky včetně receptorového profilu, na indikace a účinnost, dávkování včetně vztahu dávky a response a v neposlední řadě na jejich snášenlivost a nežádoucí účinky.

Kľúčové slová: brexpiprazol, kariprazin, lurasidon, účinnost, nežádoucí účinky, schizofrenie

Comparison of new antipsychotics (lurasidone, cariprazine and brexpiprazole) from the clinical point of view

Three new antipsychotics – cariprazine, lurasidone and brexpiprazole – have been introduced to the Czech market in the past two years. This review article aims to compare them from a clinical point of view. It focuses on their basic characteristics including receptors profile, indications and efficacy, dosage including dose-response relationship and, last but not least, on their tolerability and side effects.

Keywords: brexpiprazole, cariprazine, lurasidone, efficacy, side effects, schizophrenia