Psychiatria pre prax 3/2007

SPÁNEK A JEHO NEJČASTĚJŠÍ PORUCHY

MUDr. Martin Pretl, CSc.

Aktualizovaná Mezinárodní klasifikace poruch spánku a bdění (ICSD 2 – International Classification of Sleep Disorders) z roku 2005 opouští klasické členění na dyssomnie a parasomnie a nově dělí poruchy spánku a bdění na 8 hlavních skupin – 1) insomnie; 2) poruchy dýchání související se spánkem; 3) hypersomnie centrálního původu; 4) poruchy cirkadiánního rytmu; 5) parasomnie; 6) „movement disorders“ související se spánkem; 7) izolované symptomy, odchylky od normálu; 8) ostatní poruchy spánku. V článku je uvedena charakteristika nejčastějších jednotek (kromě insomnie) včetně diagnostiky a terapie s ohledem na psychiatrickou problematiku.

Kľúčové slová: narkolepsie-kataplexie, obstrukční spánková apnoe – OSA, syndrom neklidných nohou (RLS), periodické pohyby končetinami(PLM), syndrom zpožděné/ předsunuté fáze usínání, rekurentní hypersomnie (Kleine-Levinův syndrom).

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

SLEEP AND ITS MOST FREQUENT DISTURBANCES

Updated International Classification of Sleep Disorders (ICSD – 2) from 2005 year leaves classical dividing to dyssomnias and parasomnias and classify sleep disorders into eight main groups – 1) insomnia; 2) sleep related breathing disorders; 3) hypersomnias of central origin; 4) circadian rhythm sleep disorders; 5) parasomnias; 6) sleep realted movement disorders; 7) isolated symptoms, apparently normal variants and unresolved issues; 8) other sleep disorders. The most frequent disorders (unless insomnia) are mentioned including diagnosis and therapy with regard to psychiatric questions in article.

Keywords: Updated International Classification of Sleep Disorders (ICSD – 2) from 2005 year leaves classical dividing to dyssomnias and parasomnias and classify sleep disorders into eight main groups – 1) insomnia; 2) sleep related breathing disorders; 3) hypersomnias of central origin; 4) circadian rhythm sleep disorders; 5) parasomnias; 6) sleep realted movement disorders; 7) isolated symptoms, apparently normal variants and unresolved issues; 8) other sleep disorders. The most frequent disorders (unless insomnia) are mentioned including diagnosis and therapy with regard to psychiatric questions in article.