Psychiatria pre prax 2/2023

Smíšená úzkostná a depresivní porucha: přehled literatury

MUDr. Eliška Bartečková, Ph.D., MUDr. Jana Hořínková, Ph.D., MUDr. Pavel Křenek

Smíšená úzkostná a depresivní porucha je diagnóza v 10. i 11. edici Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN), kterou lze stanovit pokud se u pacienta současně vyskytuje úzkostná a depresivní symptomatologie, která působí významné potíže, ale není vyjádřena v takové tíži, aby bylo možno stanovit jinou úzkostnou nebo afektivní poruchu. Někdy je existence této poruchy zpochybňována pro nízkou tíži příznaků, obtížné ohraničení od podobných stavů a nízkou diagnostickou spolehlivost. Například v poslední, páté, edici Diagnostického a statistického manuálu se nevyskytuje. V kontextu MKN se ale jedná o jednu z nejčastějších psychiatrických diagnóz zejména v primární péči. V diferenciální diagnostice je nutné nejprve vyloučit možnou tělesnou příčinu potíží a následně také jiné situace, kdy se může depresivní a úzkostná symptomatologie vyskytovat současně, například komorbidní depresivní a úzkostnou poruchu. Ve farmakologické terapii se uplatňují v první řadě antidepresiva ze skupiny selektivních inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu a při neúspěchu lze užít jiné preparáty se současnou účinností na depresivní a úzkostné příznaky. Jako adjuvantní terapii lze podávat po omezenou dobu anxiolytika. Nezbytnou terapeutickou modalitou je psychoterapie, zejména kognitivně behaviorální psychoterapie.

Kľúčové slová: smíšená úzkostná a depresivní porucha, smíšená depresivní a úzkostná porucha, subsyndromální úzkost, subsyndromální deprese

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Mixed anxiety and depressive disorder: a review of the literature

Mixed anxiety and depressive disorder is a diagnostic category in the 10th and 11th editions of the International Classification of Diseases (ICD). It can be made when a patient shows co-occurring anxiety and depressive symptoms causing significant distress but not expressed in such severity that another anxiety or affective disorder can be diagnosed. Sometimes the existence of this disorder is questioned because of the low severity of symptoms, the difficulty of delineating it from similar conditions and the low diagnostic reliability. For example, it does not appear in the most recent fifth edition of the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. However, in the context of the ICD, it is one of the most common psychiatric diagnoses, particularly in primary care. In the differential diagnosis, it is necessary first to exclude a possible physical cause of the disorder and then to rule out other situations where depressive and anxiety symptomatology may occur together, such as comorbid depressive and anxiety disorders. In pharmacological therapy, antidepressants from the group of selective serotonin reuptake inhibitors are primarily used. If unsuccessful, other agents with simultaneous efficacy on depressive and anxiety symptoms may be used. As adjuvant therapy, anxiolytics may be given for a limited time. Psychotherapy, particularly cognitive behavioural psychotherapy, is an essential therapeutic modality.

Keywords: mixed anxiety and depressive disorder, mixed depressive and anxiety disorder, subsyndromal anxiety, subsyndromal depression