Psychiatria pre prax 1/2013

Smerom k jasnejšej neurobiológii patologického hráčstva

MUDr. Michal Patarák

Patologické hráčstvo (PH) je duševná porucha, ktorá sa prejavuje častými a opakovanými epizódami hráčstva ruinujúcimi život jedinca. V našom česko-slovenskom prostredí vznikajú práce zaoberajúce sa prevažne klinickými charakteristikami a psychoterapiou patologického hráčstva. Snahou tohto článku je v koncíznej podobe podať integrovaný prehľad neurobiologickej bázy tejto poruchy a v istom zmysle aj zhromaždiť neurobiologické argumenty pre jej preklasifikovanie do skupiny závislostí.

Kľúčové slová: patologické hráčstvo, neurobiológia, systém odmeny, syndróm narušenej odmeny, dopamín, sérotonín.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Towards clearer neurobiology of pathological gambling

Pathological gambling (PG) is a mental disorder manifested by frequent and repetitive episodes of gambling, ruining life of the individual. In our czecho-slovak environment arise works focused mainly on clinical characteristics and psychotherapy of pathological gambling. The aim of this paper is to give an integrated review of the neurobiological basis of this disorder in a concise form and also to collect neurobiological arguments for the reclassification of pathological gambling to addictive disorders.

Keywords: pathological gambling, neurobiology, reward system, reward deficiency syndrome, dopamine, serotonin.