Psychiatria pre prax 5/2007

Sledovanie vzťahu anxiety a depresie a hodnôt tlaku krvi u hospitalizovaných pacientov s diabetes mellitus 2. typu

prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD., MUDr. Štefan Gortha, MUDr. Ľubica Forgáčová, PhD., MUDr. Anna Vachulová

Anxieta a depresia majú vysokú prevalenciu u pacientov s ischemickou chorobu srdca a artériovou hypertenziou. V súčasnosti sú známe práce, ktoré sa venujú kvantifikácii psychosociálneho stresu pomocou merania zmien hodnôt pulzovej frekvencie, hodnôt krvného tlaku a srdcového výdaja. Depresia a anxiózne poruchy sa často vyskytujú pri somatických, obzvlášť pri neuroendokrinných ochoreniach. V súčasnosti sú známe výsledky štúdií, ktoré poukázali na zvýšený výskyt depresie u pacientov s DM. Cieľom tejto práce bolo posúdiť vzťah medzi zmenami hodnôt tlaku krvi (TK) a škálou anxiety a depresie u hospitalizovaných pacientov s DM typu 2. Do sledovania bolo zaradených 55 pacientov (24 mužov a 31 žien) s diagnózou DM typu 2, vo veku od 47 do 88 rokov. Sledovali sme vzťah medzi systolickým a diastolickým tlakom krvi a parametrami HAM-A a HAM-D pri príjme. Nezaznamenali sme však štatisticky významnú koreláciu medzi HAM-A a systolickým alebo diastolickým TK. Podobne sme nezistili koreláciu medzi HAM-D a systolickým alebo diastolickým TK). V multivariačnej analýze použijúc vek, pohlavie a BMI ako kovariaty, HAM-A ani HAM-D skóre neboli štatisticky významnými determinantami systolického (p = 0.3 pre obe) ani diastolického tlaku krvi (p = 0.3 pre HAM-A a p = 0.5 pre HAM-D). Vo svetle objavujúcich sa dôkazov o vzťahu medzi DM, metabolickým syndrómom, depresiou a úzkostnými poruchami, bude potrebné vyhodnocovať ich vzťah pri vývoji komplikácií DM, pretože tieto významne znižujú kvalitu života u pacientov trpiacich týmto chronickým metabolickým ochorením.

Kľúčové slová: diabetes mellitus, anxieta, depresia, tlak krvi.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

MONITORING OF ASSOCIATION BETWEEN ANXIETY OR DEPRESSION AND BLOOD PRESSURE AT IN-PATIENTS WITH DIABETES

Anxiety and depression is highly prevalent and frequently recurs in patients with coronary artery disease (CAD) and hypertension. Recent studies quantify psychosocial stress by examining changes of pulse frequency and blood pressure. Patients with diabetes mellitus (DM) often suffer from hypertension and CAD, and a high prevalence of depression and anxiety has been shown in DM patients. The aim of this study was to estimate the relationship between blood pressure and depression and anxiety in patients with DM type 2. 55 patients (24 men and 31 women), aged 47-88 years old, with DM type 2 were included in this study. We monitored blood pressure and parameters of anxiety and depression evaluated by the Hamilton Anxiety Rating Scale (HAM-A) and the Hamilton Rating Scale for Depression (HAM-D), respectively. We did not find statistically significant correlation between HAM-A and systolic or diastolic blood pressure. Likewise we did not find any correlation between HAM-D and systolic and diastolic blood pressure. Using age, sex, and BMI as covariates HAM-A and HAM-D were not statistically significant determinants of systolic (p = 0.03 for both) nor diastolic blood pressure (p = 0.03 for HAM-A and p = 0.05 for HAM-D). In the evidence of relations between DM, metabolic syndrome, depression and anxiety disorders it will required to evaluate this coherence in connection with complications of DM as key quality of life determinant at the patients suffering form this chronic metabolic disease.

Keywords: diabetes mellitus, anxiety, depression, blood pressure.