Psychiatria pre prax 3/2020

Sexuálne explicitný materiál ako možný terapeutický prostriedok

PhDr. Michal Chovanec, Ph.D.

Pornografiu je ťažké definovať, čo potvrdzuje aj skutočnosť, že neexistuje jej exaktná definícia. Rovnaké je to aj s diferencovaním sexuálne explicitného materiálu a erotiky. V niektorých prípadoch môže existovať osobná, vzťahová a sociálna hodnota pre používanie sexuálne explicitných materiálov. V príspevku uvedieme výskumy uskutočnené vo svete, zaoberajúce sa pornografiou a jej vnímaním respondentmi/respondentkami. Nakoniec popisujeme špecifické použitie sexuálne explicitného materiálu vo vzdelávacích, klinických a medicínskych prostrediach.

Kľúčové slová: pornografia, terapia, výskumy

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Sexual explicit material as a potential therapeutic tool

In spite of the fact, pornography is widespread in the whole world, it is still considered to be a symptom of personality and cultural deprivation that could lead to rape, aggressive behaviour against women, to their devaluation and dehumanization. Some findings claim pornography consumption can lead to the end of the relationship and marriage. In some cases, personal, relationship and social value can exist as a result of using sexual explicit materials. In the article, we introduce some of foreign researches of pornography and the user‘s perception of pornography. Finally, we describe some specific applications of sexual explicit materials in education, clinical and medical environment.

Keywords: pornography, therapy, researches