Psychiatria pre prax 2/2008

SCHIZOAFEKTÍVNA PORUCHA – MONOTERAPIA ALEBO KOMBINOVANÁ LIEČBA?

MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD.

Schizoafektívna porucha je častým a invalidizujúcim ochorením. Napriek tomu, farmakologická liečba tohto ochorenia nebola doteraz dostatočne preskúmaná. Hoci výsledky viacerých štúdií potvrdzujú účinnosť kombinovanej liečby na afektívne alebo negatívne symptómy schizoafektívnej poruchy, výhodou sa zdá byť použitie atypických antipsychotík v monoterapii. V článku sa prezentuje prehľad terapeutických algoritmov používaných v liečbe schizoafektívnej poruchy.

Kľúčové slová: schizoafektívna porucha, monoterapia, kombinovaná liečba, antipsychotiká, antidepresíva

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

SCHIZOAFFECTIVE DISORDER – MONOTHERAPY, OR COMBINED THERAPY?

Schizoaffective disorder is a common and disabling mental illness. Unfortunately, the pharmacological treatment of this disorder has not been studied adequately. While several studies demonstrate the effectiveness of combined treatment for affective or negative symptoms in schizoaffective disorder, the use of atypical antipsychotics as monotherapy represents an important advance. The article reviewed therapeutic algorithms used in the treatment of schizoaffective disorder.

Keywords: schizoaffective disorder, monotherapy, combined therapy, antipsychotics, antidepressants