Psychiatria pre prax 2/2011

Psychóza pri Parkinsonovej chorobe indukovaná dopamínovým agonistom

MUDr. Michal Patarák, MUDr. Ján Necpál

Parkinsonova choroba (PCH) je závažným neurodegeneratívnym ochorením, ktoré sa okrem motorických príznakov prejavuje širokou škálou nemotorických symptómov, medzi nimi aj psychotickou dekompenzáciou. Psychóza pri Parkinsonovej chorobe často súvisí s liečbou ochorenia, najmä s užívaním dopamínových agonistov so psychotogénnym potenciálom. Tieto farmaká stimulujú a senzitizujú mezolimbický dopamínový systém, čo v kombinácii s inými neuropatologickými zmenami PCH môže viesť k psychóze. Jej riešenie sprevádzajú závažné neuropsychiatrické dilemy v úpravách terapie, pretože rovnováha medzi zhoršením motorických a zlepšením psychotických symptómov je veľmi krehká. V práci uvádzame klinický prípad, ktorý takéto terapeutické rozhodovanie ilustruje. Zníženie pramipexolu a nasadenie kvetiapínu viedlo k úspešnej kompenzácii psychotického pacienta s PCH v priebehu ôsmich dní.

Kľúčové slová: Parkinsonova choroba, psychóza, pramipexol, klozapín, kvetiapín.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Dopamine agonist induced psychosis in Parkinson´s disease

Parkinson´s disease (PD) is severe neurodegenerative disease, which is manifested in addition to motor symptoms with a wide range of non-motor symptoms, including psychotic decompensation. Psychosis associated with Parkinson´s disease is significantly related to treatment of disease, particularly with use of dopamine agonist´s with psychotogenic potential. These drugs stimulate and senzitize mesolimbic dopamine system, which can lead to psychosis in combination with other neuropathological changes in PD. It´s solution accompany serious neuropsychiatric dilemmas in therapy adjustments, as the balance in motor impairment and improvements in psychotic symptomps is very fragile. The authors present a clinical case that illustrates such therapeutic decision-making. Reduction of pramipexole and addition of quetiapin led within eight days to a successful compensation of psychotic patient with PD.

Keywords: Parkinson´s disease, psychosis, pramipexole, clozapine, quetiapine.