Psychiatria pre prax 2–3/2010

Profylaktická liečba bipolárnej afektívnej poruchy

MUDr. Dagmar Breznoščáková

Profylaktická liečba bipolárnej afektívnej poruchy (BAP) je snáď najkomplikovanejšou v rámci liečby BAP a neoficiálne môže byť rok 2009 nazvaný rokom „odporúčaní pre BAP“. Profylaktická liečba by v zásade po zvládnutí akútneho stavu mala trvať minimálne dva roky a u rizikového pacienta viac ako päť rokov. Dnes máme k dispozícii rôzne odporúčania pre profylaktickú liečbu BAP (BAP, TMAP-BDA, NICE, APA, CANMAT), ale medzi najakceptovanejšiu psychofarmakologickú liečbu (A) patrí liečba: lítiom, olanzapínom, valproátom, quetiapínom v monoterapii alebo v rôznych kombináciách či augmentačne spolu s psychosociálnou intervenciou (psychoedukácia + kognitívno-behaviorálna či interpersonálna psychoterapia), pričom vždy treba mať na mysli pomer rizika a benefitu pre pacienta.

Kľúčové slová: bipolárna afektívna porucha, profylaxia/tymoprofylaxia, dlhodobá liečba, odporúčania, psychofarmakologická liečba, psychosociálna intervencia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Long-term treatment of bipolar disorder

Long-term treatment BD is the most complicated in treatment BD and may be the year 2009 allegedly called the „bipolar Guidelines Year“. Maintenance treatment after treatment acute fase has been two years minimally and five years in patient with higher risk. Today we have rather guidelines for long-term treatment BD (BAP, TMAP-BDA, NICE, APA, CANMAT) but among the most accepted psychopharmacological treatment (A) belong: lithium, olanzapine, divalproex, quetiapine in monotherapy or in rather combinations with psychosocial intervention (psychoeducation + cognitive-behavioral psychotherapy or interpersonal psychotherapy) in respect of profit and risk for patient.

Keywords: bipolar disorder, profylaxion/thymoprofylaxion, long-term treatment, guidelines, psychofarmacological treatment, psychosocial intervention.