Psychiatria pre prax S1/2012

Prevalencia kardiovaskulárnych chorôb a ich rizikových faktorov u depresívnych pacientov

MUDr. Jozef Vido, Bc. Ivana Malíšková

Úvod: Komorbidita depresie a kardiovaskulárnych chorôb (KVCH) predstavuje v klinickej praxi dôležitý problém. Zdá sa, že obe ochorenia sa navzájom ovplyvňujú a zhoršujú si prognózu. Ciele: Hlavným cieľom práce bolo zistiť prevalenciu vybraných KVCH a ich rizikových faktorov (RF) v súbore depresívnych pacientov hospitalizovaných v r. 2009 v Psychiatrickej nemocnici Philippa Pinela v Pezinku. Materiál a metodika: Do štúdie boli zaradení pacienti s diagnózami depresívna epizóda a recidivujúca depresívna porucha. Pre zhodnotenie výskytu sledovaného parametra sme analyzovali zdravotnú dokumentáciu až do obdobia sledovanej hospitalizácie. Na porovnanie rozdielov vo výskyte sledovaných klinických parametrov sme použili Chí–kvadrátový test. Výsledky: Do štúdie bolo zaradených 175 pacientov. Ročná prevalencia KVCH v tomto súbore bola 75 %. Najčastejšie bola prítomná artériová hypertenzia, aterosklerotické a ischemické choroby a poruchy srdcového rytmu. Ročná prevalencia RF bola 77 %. Najčastejšie išlo o poruchy lipidového metabolizmu, fajčenie, obezitu a metabolický syndróm, diabetes mellitus a nadmerný konzum alkoholu. Pacienti s KVCH sa v porovnaní s pacientmi bez nich odlišovali najmä vyšším vekom a významne vyšším výskytom dyslipidémií, diabetu a obezity a metabolického syndrómu. Záver: Depresia môže spôsobiť vyššiu prevalenciu KVCH, najmä hypertenzie. Domnievame sa, že príčinou môžu byť konkrétne klinické formy depresie spojené s hyperkortizolémiou.

Kľúčové slová: depresia, kardiovaskulárne choroby, prevalencia, komorbidita.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

The prevalence of cardiovascular diseases and their risk factors in patients with depression

Introduction: Comorbidity of depression and cardiovascular diseases (CVD) is an important issue in clinical practice. It seems like both conditions influence each other and worsen the prognosis of each other. Objectives: The main objective of the study was to evaluate the prevalence of CVD and CVD risk factors in patients with depression hospitalized in Psychiatric Hospital of Phillipe Pinel in Pezinok, Slovakia, in 2009. The secondary objective was to compare some of demographic and clinical differencies between patients with CVD and without them. Participants and methods: Patients with depressive episode and reccurent depressive disordere participated in the study. To determine the occurance of observed variable we analyzed the case records until last hospitalization in 2009. We used the Chi-square test to determine the statistical significance of differences of observed parameters. Results: 175 patients were involved in our study. Lifetime prevalence rate of CVD was 75%. Arterial hypertension, atherosclerotic and ischaemic diseases and arrhytmias were the most common. Lifetime prevalence rate of CVD risk factors was 77%. Dyslipidaemias, smoking and obesity and metabolic syndrome were the most common risk factors. In comparison to patients without CVD, patients with CVD were older and they were more likely to suffer from dyslipidaemias, diabetes and obesity and metabolic syndrome. Conclusion: Depression may cause higher CVD, especially arterial hypertension. We hypothesize hat clinical forms of depression with hypercortisolaemia may be the underlying link.

Keywords: depression, cardiovascular diseases, prevalence, comorbidity.