Psychiatria pre prax 5–6/2010

Predĺžená amygdala v súčasnej biologickej psychiatrii

MUDr. Michal Patarák

Predĺžená amygdala je spojením mozgových štruktúr, z ktorých niektoré boli pôvodne brané ako súčasť samotnej amygdaly. Pomerne nedávno sa prišlo na ich cytoarchitektonické a funkčné homológie a boli identifikované ako okruh spájajúci centrálne jadro amygdaly, časť nucleus accumbens, sublentikulárnu amygdalu a jadro v stria terminalis. Od tohto objavu sa hromadia dáta o dôležitosti spomenutého okruhu pre základné funkcie, ako sú cirkadianicita, sexualita a pociťovanie strachu, ako aj pre patologické afektívne, či psychotické stavy a vznik závislostí. Uvedený je základný prehľad ich vzájomných vzťahov.

Kľúčové slová: predĺžená amygdala, centrálna amygdala, nucleus interstitialis striae terminalis, biologická psychiatria.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Extended amygdala in contemporary biological psychiatry

The extended amygdala is a connection of brain structures, some of which were originally taken as part of the amygdala itself. More recently were discovered their cytoarchitectonical and functional homologies, and they have been identified as a circuit connecting the central nucleus of amygdala, part of the nucleus accumbens, sublenticular amygdala and the bed nucleus of stria terminalis. Since this discovery, accumulating data on the importance of that circuit for basic functions such as circadianicity, sexuality and the feeling of fear, as well as for pathological affective or psychotic states and genesis of drug dependence. This is a basic overview of the relations between them.

Keywords: extended amygdala, central amygdala, bed nucleus of stria terminalis, biological psychiatry.