Psychiatria pre prax 3/2013

Praktické aspekty a niektoré nové obzory použitia ziprasidónu

MUDr. Michal Patarák

Ziprasidón je druhogeneračné antipsychotikum, patriace do skupiny sérotonínových a dopamínových antagonistov. Používa sa na liečbu schizofrénie a akútnych manických, či zmiešaných epizód bipolárnej afektívnej poruchy. Jeho najväčšou výhodou je priaznivý metabolický profil s neutrálnym efektom na hmotnosť a neprítomnosť kardiovaskulárnych nežiaducich účinkov. Zmena liečby z metabolicky rizikovejších antipsychotík na ziprasidón je spojená s redukciou telesnej hmotnosti a so zlepšením lipidového profilu. Optimálna účinnosť sa dosahuje rýchlou titráciou do cieľovej dennej dávky 160 mg ziprasidónu. Liek by sa mal užívať po jedle, aby sa zabezpečila dostatočná plazmatická koncentrácia. Animálne experimenty odhalili neuroprotektívne efekty ziprasidónu a tak aj nové implikácie pre jeho použitie v budúcnosti.

Kľúčové slová: antipsychotiká, bipolárna afektívna porucha, manická epizóda, metabolický syndróm, schizofrénia, ziprasidón, zmiešaná epizóda.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Practical aspects and several new horizons for the use of ziprasidone

Ziprasidone is a second-generation antipsychotic drug, belonging to the class of serotonin and dopamine antagonists. It is used to treat schizophrenia and acute manic or mixed bipolar disorder episodes. Its greatest advantage is a favourable metabolic profile with neutral effect on weight and relative absence of cardiovascular adverse events. Switching from antipsychotics with high metabolic risk to ziprasidone is associated with body weight reduction and lipide profile improvement. Optimal efficiency is achieved by rapid titration to the target 160 mg daily dose of ziprasidone. The drug should be taken after meals in order to ensure sufficient plasma concentration. Animal experiments have revealed neuroprotective effects of ziprasidone and thus also new implications for its use in the future.

Keywords: antipsychotics, bipolar disorder, manic episode, metabolic syndrome, schizophrenia, ziprasidone, mixed episode.