Psychiatria pre prax 3/2009

Postavenie bipolárnej afektívnej poruchy – súčasné poznatky: liečba bipolárnej depresie

MUDr. Branislav Moťovský, MUDr. Dagmar Breznoščáková

Bipolárna afektívna porucha sa stáva populárnou nozologickou jednotkou a aj v tejto súvislosti zaznamenávame mierny nárast jej prevalencie. Heritabilita bipolárnej afektívnej poruchy je viac ako 85 %. V tomto prehľadovom článku sú uvedené viaceré terapeutické odporúčania („guidelines“) 0 TMAP-BDA, CANMAT, NICE, APA pre liečbu depresívnej fázy pri bipolárnej afektívnej poruche, ktoré v danej problematike patria v súčasnosti medzi najakceptovanejšie. Uvedené sú rozdiely medzi akútnou liečbou a stratégiou dlhodobej liečby bipolárnej depresie a taktiež poznatky o nezastupiteľnom mieste psychoterapie pri bipolárnej depresii.

Kľúčové slová: bipolárna afektívna porucha, bipolárna depresia, prevalencia, akútna liečba, dlhodobá stratégia liečby, stupne odporúčaní a hodnoty dôkazov, súčasné postupy – guidelines.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

The state of bipolar disorder - contemporary knowledge: the treatment of bipolar depression

Bipolar disorder takes place popular and common disorder and in connection with this we see growth of her prevalence. The hereditability of bipolar disorder is 85 % approximately. In this article are explained today´s therapeutical guidelines: TMAP-BD, CANMAT, NICE, APA for treatment of depressive phase of bipolar disorder what belong among the most acceptable. We indicate on differences between acute treatment and strategy of long-term therapy of bipolar depression and knowledge about importance of psychotherapy in the treatment of bipolar depression.

Keywords: bipolar disorder, bipolar depression, prevalence, acute treatment, strategy of long-term therapy, levels guidelines and significances of evidences, guidelines