Psychiatria pre prax 2/2007

Poruchy chování u dětí a dospívajících

MUDr. Pavel Theiner, Ph.D.

Článek se souborně zabývá poruchami chování u dětí a dospívajících. Současná definice a třídění těchto poruch je založena na Mezinárodní klasifikaci nemocí, 10. revizi. Poruchy chování vykazují často určitý vývojový trend s počátkem v předškolním věku a v nepříznivém případě končící dissociální poruchou osobnosti v dospělosti. Jednotlivé poruchy chování mají však různou prognózu. Agresivita patří k základním příznakům poruch chování, sama je psychologickým fenoménem a lze u ní rozlišovat různé typy. Etiologie poruch chování je komplexní, podílejí se na ní vlivy sociokulturní, psychologické i biologické. Léčba musí být proto multimodální. Spolehlivě prokázaná farmakoterapie zatím není k dispozici.

Kľúčové slová: poruchy chování, agresivita.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Conduct disorders in children and adolescents

The synopsis deals with conduct disorders in children and adolescents. Recent definition and classification of these disorders is based on International Classification of Diseases, 10th revision. Conduct disorders often show certain developmental trend beginning in pre-school age and, in less favourable case, ending in antisocial personality disorder in adulthood. Individual conduct disorders have, however, different prognosis. Aggression is a basic symptom of conduct disorders and it is itself a psychological phenomenon in which different types can be distinguished. The aetiology of conduct disorders is complex, the sociocultural, psychological and biological factors play role. The treatment should be thus multimodal. Evidence-based pharmacotherapy is not available yet.

Keywords: conduct disorder, aggression.