Psychiatria pre prax 1/2013

Poruchy autistického spektra v dospělosti

PhDr. Kateřina Thorová, Ph.D., Mgr. Veronika Šporclová

Poruchy autistického spektra patří mezi poruchy mentálního vývoje, které mají závažný dopad na formování osobnosti, vývoj a úroveň některých schopností člověka. Celoživotní deficit sociálně komunikačních dovedností významně ovlivňuje schopnost sociálního fungování člověka, a tudíž i jeho celkovou adaptabilitu na běžné životní situace. Celosvětově byl zaznamenán významný nárůst četnosti této diagnózy. Spíše než za módní diagnózu je autizmus považován za vážný problém vyžadující speciální opatření v oblasti zdravotní, školské i sociální. Autorky v článku popisují projevy autizmu v dospělosti, časté komorbidity a problémy, se kterými se dospělí lidé s poruchou autistického spektra potýkají.

Kľúčové slová: autizmus, Aspergerův syndrom, poruchy autistického spektra, dospělost.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Autism spectrum disorders in adulthood

Autism spectrum disorders are among the disorders of mental development that have a major impact on a person‘s personality formation, development, and level of some skills. A lifetime deficit in social communicative skills significantly affects the capacity of an individual for social functioning and, thus, his general adaptability to everyday life situations. There has been a significant increase in the rate of diagnosing this condition worldwide. Rather than being a fashionable diagnosis, autism is considered to be a serious issue requiring special measures in health, academic, and social domains. Manifestations of autism in adulthood, frequent comorbidities, and problems encountered by adult people with an autism spectrum disorder are described.

Keywords: autism, Asperger syndrome, autism spectrum disorders, adulthood.