Psychiatria pre prax 3/2016

Pornografia ako možná „závislosť“

PhDr. Michal Chovanec, prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D., DSc.

Z historického pohľadu bol fenomén (patologického) nárastu sexuálnej apetencie a správania prvýkrát opísaný v Psychopathia Sexualis Krafft-Ebingom. Otázka hypersexuálneho správania bola silno diskutovaná v oblasti výskumu pohlaví. Teoretický spor týkajúci sa tohto javu dominoval vedeckými kruhmi dlhý čas. Okrem toho, že hypersexualita bola prisudzovaná k závislosti, bola vnímaná ako porucha kontroly impulzov, alebo ako forma obsesívno-kompulzívnej poruchy. S nárastom sexuálnej apetencie súvisí jeho nasycovanie, ktoré sa deje prostredníctvom primárnych alebo sekundárnych ciest. Primárnou cestou je súlož a sekundárnou sú externé stimuly prostredníctvom sexuálne explicitných materiálov (audio-video, audiozáznam, text, fotografie). S ich konzumom súvisí už niekoľko rokov diskutovaná otázka možnej „závislosti“ od nich.

Kľúčové slová: hypersexualita, závislosť, závislosť od pornografie

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Pornography as a possible “addiction”

From the historical view, the phenomena of pathological increase of sexual appetite and behavior was first described in the book Psychopathia Sexualis from Kraftt-Eging. The question of hypersexual behavior was strongly discussed in the research of both sexes. This theoretical struggle dominated in academic community for a long time. Nevertheless, the hypersexuality connected with addiction behavior was also seen as impulse control disorders, or as form obsessive-compulsive disorder (OCD). Satisfaction of sexual appetite related with the increase of sexual appetite. People do that by two ways. The first is primary – sexual intercourse and the second one are external stimulus, they are mediated with sexual explicit materials (audio-video, audio recording, text or photography). Pornography consumption related with question, if consumption pornography can cause pornography “addiction”.

Keywords: hypersexuality, addiction, pornography addiction