Psychiatria pre prax 3/2022

Popôrodná psychóza

MUDr. Adam Ďuriš

Popôrodná psychóza je jedna z viacerých psychických porúch v popôrodnom období. Napriek relatívne nízkemu výskytu je to veľmi závažný stav, ktorého skoré rozpoznanie je kľúčové nielen vo vzťahu k zdraviu matky, ale aj novonarodeného dieťaťa. Je to medziodborová téma, pretože prodromálne príznaky môže zaznamenať už gynekológ v rámci skorej popôrodnej starostlivosti. Aj keď dnes už poznáme viaceré rizikové faktory vzniku popôrodnej psychózy, etiopatogenéza zostáva nejasná a je stálym predmetom skúmania. Z praktického hľadiska je okrem spomínaného včasného rozpoznania príznakov potrebná efektívna liečba pri súčasnom vylúčení pomerne širokého spektra somatických komplikácií.

Kľúčové slová: popôrodná psychóza, anamnéza bipolárnej afektívnej poruchy, autoimunitná tyreoiditída, antipsychotiká, stabilizátory nálady

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Postpartum psychosis

Postpartum psychosis is one of several psychological disorders in the postpartum period. Despite the relatively low incidence, it is a very serious condition. Early recognition is crucial not only in relation to the health of the mother but also of the newborn child. It is an interdisciplinary theme, because prodromal symptoms can already be noticed by a gynecologist during early postpartum care. Although today we already know several risk factors for the development of postpartum psychosis, the etiopathogenesis remains unclear and is a constant subject of investigation. It is necessary to iniciate an effective treatment as well as exclude a relatively wide range of somatic complications.

Keywords: postpartum psychosis, history of bipolar affective disorder, autoimmune thyroiditis, antipsychotics, mood stabilizers