Psychiatria pre prax 3/2023

Poohliadnutie sa za naltrexónom a jeho potvrdenými a potenciálnymi terapeutickými účinkami

Mgr. MUDr. Jozef Dragašek, PhD., MHA

Liečba porúch spôsobených užívaním psychoaktívnych látok predstavuje niekoľko desaťročí významnú výzvu aj napriek obmedzenej ponuke možných farmakologických intervencií. V prípade porúch spôsobených užívaním alkoholu boli identifikované rôzne spôsoby liečby vrátane farmakologických a nefarmakologických možností. Ukázalo sa, že antagonista opioidných receptorov naltrexón je účinný pri znižovaní spotreby alkoholu a rizika relapsu u osôb s abúzom alebo závislosťou od alkoholu. Obezita je indikáciou pre fixnú kombináciu naltrexónu a bupropiónu. V niektorých krajinách je naltrexón schválený aj na liečbu opiátovej závislosti. V neschválených indikáciách sa používa v liečbe porúch spojených s užívaním psychostimulancií, osobitne pri kombinovaných závislostiach a nikotinizme, v liečbe chronickej bolesti ako je fibromyalgia, pri roztrúsenej skleróze, či zápalovom ochorení čriev. Nedávno publikovaný systematický prehľad preukázal klinický účinok naltrexónu u pacientov s cholestatickým pruritom.

Kľúčové slová: naltrexón, závislosť od alkoholu, antagonista opioidných receptorov, somatické a psychiatrické komorbidity alkoholizmu

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Naltrexone – Looking back and forward at naltrexone and its confirmed and potential therapeutic use

There are limited therapy options for treating substance addiction, which is a challenging issue that has persisted for decades. For alcohol use disorder, a variety of treatment modalities have been identified, including pharmacological and nonpharmacological options. Opioid receptor antagonist naltrexone has been shown to be effective in reducing alcohol consumption and relapse risk among individuals who misuse or are dependent on alcohol. A fixed-dose combination of naltrexone and bupropion is approved for obesity. In some countries, naltrexone is used to treat opioid dependence. Off-label use includes treating patients with stimulant use disorder, particularly patients with polydrug and nicotine dependence, for chronic pain conditions such as fibromyalgia, multiple sclerosis, and inflammatory bowel disorders. Recently published systematic review showed clinical benefit in patients with cholestatic pruritus in adults treated by naltrexone.

Keywords: naltrexone, alcohol dependence, opioid receptor antagonism, somatic and psychiatric comorbidities of alcoholism