Psychiatria pre prax 1/2023

Pokračovacia a udržiavacia elektrokonvulzívna terapia

MUDr. Adam Ďuriš

Elektrokonvulzívna terapia (ECT) patrí medzi základné liečebné metódy v psychiatrii. Je vysokoúčinná a popritom má pomerne široké indikačné využitie. Štandardné a najrozšírenejšie je podávanie v akútnej fáze väčšinou trikrát za týždeň, na ktoré môže nadväzovať pokračovacia alebo udržiavacia fáza podávania. Hlavným cieľom je prevencia relapsu, resp. rekurencie, najmä pri farmakorezistentných či rýchlo relabujúcich priebehoch ochorení.

Kľúčové slová: udržiavacia/pokračovacia elektrokonvulzívna liečba, prevencia relapsu/rekurencie, kognitívny deficit

Continuation and maintenance electroconvulsive therapy

Electroconvulsive therapy (ECT) is one of the basic treatment methods in psychiatry. It is highly effective and has a relatively wide range of indications. It is usually indicated three times a week in the acute phase; a continuous or maintenance phase of administration can follow it. The main goal is the prevention of relapse - or recurrence, especially in drug-resistant or rapidly relapsing disease courses

Keywords: : maintenance/continuous electroconvulsive therapy, prevention of relapse/recurrence, cognitive deficit