Psychiatria pre prax 2/2011

Počítačové hry, dôsledky na život a fungovanie mladého jedinca

MUDr. Jozef Benkovič, Mgr. Zuzana Hiľovská, Mgr. Zuzana Dubovcová

Autori v práci zistili pomerne veľký počet a frekvenciu počítačového hráčstva v populácii stredoškolskej mládeže SR. V súbore respondentov prevládajú viaceré kombinácie preferovaných počítačových hier. Analýzy niektorých negatívnych dôsledkov hrávania počítačových hier na Slovensku sú podobné ako v zahraničných prácach. Zistili, že excesívne hrávajúci hráči počítačových hier, ktorí hrávajú viac ako 3 hodiny denne, trpia už niektorými symptómami návykového správania.

Kľúčové slová: počítačové hry, negatívne dôsledky, excesívne hrávajúci hráči počítačových hier.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Computer games, consequences to life of young person

In the work, authors found out relatively big amount and frequency of computer gambling in the population of secondary school youth in Slovak republic. There are prevailing several combinations of preffered computer games in the list of respondents. Analyses of some negative consequences of playing computer games in Slovakia are similar to analyses in foreign works. They found out, that excesive computer-games players which are playing more than 3 hours a day are suffering by some symptoms of addicting behaviour.

Keywords: computer games, negative consequences, excesive computer-games players.