Psychiatria pre prax 3/2004

Paměť a schizofrenie

PhDr. Mabel Rodriguez1, 2, 3, MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.1, 2, 4

Kognitivní deficit u schizofrenie se zásadně podílí na podobě výsledných stavů onemocnění, včetně pracovního a sociálního zařazení. Jedním z klíčových kognitivních postižení jsou poruchy paměti, které mohou ovlivňovat i ostatní kognitivní funkce. Neuropsychologie je poznamenaná nejednotnou terminologií paměti. Nověji byly popsány neuroanatomické koreláty poruch paměti u schizofrenie: prefrontální kortex, hipokampus, temporální lalok, gyrus temporalis superior, gyrus parahippocampalis, objem bílé hmoty mozečku. Výzkum paměťového deficitu u schizofrenie se soustřeďuje především na pracovní paměť a na poruchy informačního processingu: zpomalení zpracování, poruchy koordinace a organizace informací. V terapii kognitivního deficitu, včetně poruch paměti u schizofrenie, se uplatňuje komplexní přístup s využitím rehabilitačních technik a terapie antipsychotiky druhé generace. Kromě nízké potřeby podávání přídatné anticholinergní medikace byl u všech nových antipsychotik prokázán pozitivní efekt na kognitivní funkce. Experimentálně se testují i další farmakologické možnosti.

Kľúčové slová: paměť, schizofrenie, kognitivní funkce.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Memory and Schizophrenia

Cognitive deficit in schizophrenia plays a key role in the functional outcome of the disorder, including occupational and social functioning. One of the principal cognitive dysfunctions is memory impairment that can affect significantly other cognition. Neuropsychology suffers from disagreement on memory terminology. Neuroanatomical brain structures related to the memory deficit in schizophrenia have been recently identified: prefrontal cortex, hippocampus, temporal lobe, superior temporal gyrus, parahippocampal gyrus, cerebellum white matter volume. Research of memory deficit in schizophrenia is focused primarily on working memory and dysfunction of information processing: slow processing, impaired coordination and organization of information. In the treatment of cognitive deficit, a complex approach is being used, combining rehabilitation techniques and administration of the second-generation antipsychotics. In addition to a decreased need for adjuvant anticholinergic medication, all new antipsychotics have proven to be effective in improving cognitive deficit. Other experimental pharmacological options are currently under investigation.

Keywords: memory, schizophrenia, cognition.