Psychiatria pre prax 4/2014

Osobnosť závislého pacienta v kontexte Cloningerovej teórie osobnosti – prehľad výskumných zistení

PhDr. Linda Katona

Článok prináša prehľad výskumných zistení týkajúcich sa osobnosti závislých pacientov a poukazuje na dominantné temperamentové a charakterové dimenzie v kontexte Cloningerovej teórie osobnosti. Viacerí autori potvrdzujú, že neexistuje jednotná, tzv. „toxikomanská osobnosť“. U závislých jedincov však možno postrehnúť osobnostné charakteristiky, ktoré sa u nich vyskytujú vo vyššej miere.

Kľúčové slová: závislosť, premorbídna osobnosť, osobnostné črty, Cloningerov dotazník temperamentu a charakteru.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Personality of addicted individuals in the context of Cloninger’s theory of personality – overview of the research findings

The article brings the overview of the research findings related to the personality of addicted individuals, and also refers to the dominant temperament and character dimensions in the context of the Cloninger’s theory of personality. The previous studies did not confirm that there is any uniform „addiction personality“. However, some personality characteristics occuring at a higher rate can be find in addicted individuals.

Keywords: addiction, premorbid personality, personality traits, Cloninger’s temperament and character inventory.