Psychiatria pre prax 4/2023

Organická katatónna porucha – kazuistika

MUDr. Adam Ďuriš

Katatónia bola v minulosti takmer výlučne spájaná so schizofréniou. Postupne sa však ukázalo, že katatónne príznaky môžu byť pomerne časté popri širokej škále telesných ochorení a stavov. Tým sa katatónia stáva skôr syndrómom so zložitým patomechanizmom na viacerých úrovniach neutransmiterových systémov. V uvedenom článku autor načrtol teoretické základy katatónie a demonštroval kazuistiku pacientky s katatóniou v súvislosti s tromboembolickou chorobou.

Kľúčové slová: katatónia, organická katatónia, tromboembolická choroba

Organic catatonia – a case report

In the past, catatonia was almost exclusively associated with schizophrenia. However, it gradually became clear that catatonic symptoms can be quite common in addition to a wide range of physical disorders and conditions. Thus, catatonia becomes more of a syndrome with a complex pathomechanism at multiple levels of neutransmitter systems. In this article, the author outlined the theoretical foundations of catatonia and demonstrated a case report of a patient with catatonia in connection with thromboembolic disease.

Keywords: catatonia, organic catatonia, thromboembolic disease