Psychiatria pre prax 4/2012

Nové terapeutické možnosti liečby bipolárnej afektívnej poruchy II

MUDr. Branislav Moťovský

V súčasnosti máme k dispozícii na liečbu bipolárnej afektívnej poruchy terapeutické odporúčania podložené výsledkami klinických výskumov. Najviac odporúčaní je definovaných pre manickú, resp. zmiešanú afektívnu epizódu, menej pre bipolárnu depresívnu epizódu. Na liečbu bipolárnej afektívnej poruchy II (BAP II) existuje len niekoľko odporúčaných postupov. V porovnaní s unipolárnou depresiou má liečba BAP II svoje špecifiká. Najzásadnejším rozdielom je liečba bipolárnej depresie tymostabilizátorom alebo atypickým antipsychotikom, a to buď v kombinácii s antidepresívom alebo bez neho. Liečba bipolárnej depresie len samotným antidepresívom nie je vhodná kvôli riziku prešmyku do mánie. Ako optimálne sa na liečbu BAP II (a aj bipolárnej depresie vôbec) javia psychofarmaká s dostatočným antidepresívnym účinkom a bez rizika prešmyku do hypománie, mánie alebo zmiešaného stavu.

Kľúčové slová: bipolárna afektívna porucha II, bipolárna depresia, atypické antipsychotiká, tymostabilizátory, antidepresíva.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

New therapeutic guidelines for the treatment of bipolar disorder II

Actually, we do have to use therapeutic guidelines for the tratment of bipolar disorder based on the results of clinical research. Most of these recommendations there are for the treatment of manic episode, mixed affective episode respectively, less for the treatment of depressive episode. There are only some recommendations for the treatment of bipolar disorder. Comparing to treatment of unipolar depression, bipolar disorder II (BP II) has its own specification. The most evident difference is about using of thymostabilizators in treatment of bipolar depression or atypical antipsychotic, either combination with antidepressant, or without it. Treatment of bipolar depression only with antidepressant monotherapy is suboptimal in regard of switch to mania. As optimal treatment for BP II (and for bipolar depression generally) appear psychopharmacs with adequate antidepressive power and risk-free for switching to hypomania, mania or mixed states.

Keywords: bipolar disorder II, bipolar depression, atypical antipsychotic, mood stabilizer, antidepresant.