Psychiatria pre prax 1/2013

Nové perspektívy v liečbe bipolárnej afektívnej poruchy

MUDr. Iveta Fiziková, MUDr. Milena Drímalová, CSc.

Bipolárna afektívna porucha je zložitou poruchou, zahrňujúcou rôzne stupne meniacej sa nálady, správania a myslenia v priebehu života. Na spomalenie progresie bipolárnej afektívnej poruchy je dôležitá včasná intervencia. Pacienti nereagujú na identickú liečbu rovnako. Od nových liečebných postupov sa očakáva, že vyrieši túto klinickú výzvu a zároveň bude efektívnejšia, lepšie tolerovaná a pôsobiť rýchlejšie ako súčasne dostupná liečba. Uvedená práca je komplexným prehľadom nových perspektív v terapeutických cieľoch bipolárnej afektívnej poruchy.

Kľúčové slová: neurobiológia, výskum, liečba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

New perspectives in the treatment of bipolar affective disorder

Bipolar affective disorder is a complex illness encompassing varying degrees of fluctuating disturbances of emotions, behavior and thought over the course of life. An early intervention is very important in slowing down the progression of bipolar affective disorder. Not all patients react to the identical treatment in the same way. From new therapies are expected to address these clinical challenge, and also will be a more effective, better tolerated, and acts faster than currently available treatments. This paper is a complex review of new perspectives on therapeutic targets in bipolar affective disorder.

Keywords: neurobiology, research, treatment.