Psychiatria pre prax 2/2014

Noční můry a možnosti jejich léčby

MUDr. Aleš Grambal, prof. MUDr. Ján Praško, CSc., MUDr. Daniela Jelenová, doc. MUDr. Klára Látalová, Ph.D., MUDr. Dana Kamarádová, Ph.D.

Noční můry jsou snové prožitky, spojené se strachem a úzkostí. Doprovázejí lidstvo od nepaměti, první zmínky o nich se nacházeji již v Bibli. Mohou se objevit u jedinců bez psychické poruchy, ale mohou také některé psychické poruchy doprovázet. Patří mezi typické příznaky posttraumatické stresové poruchy (PTSD). Obsah nočních můr se může vztahovat k minulosti, kdy se ve snu vracejí vzpomínky na traumatickou, nedořešenou nebo nedostatečně zpracovanou traumatickou událost, nebo se mohou týkat ohrožení v budoucnosti. Po probuzení z noční můry je jedinec rychle bdělý a schopen reagovat. Obsah snu si pamatuje nejen bezprostředně po probuzení, ale je schopen ho detailně zopakovat i ráno. Témata se v nočních můrách často opakují. Jen vzácně přicházejí pacienti za psychiatrem přímo se stížností na noční můry. Spíše se s nimi svěřují bezděčně v průběhu popisování potíží se spánkem. Jsou řazeny do skupiny parasomnií. Noční můry mohou být také indukovány celou řadou psychofarmak. Objevují se i při náhlém vysazení léků, které potlačují REM spánek. Obecně lze říci, že v případě nočních můr týkajích se minulých událostí je vhodné události terapeuticky zpracovat a řešit problémy v životě, které s nimi jsou spojené. V případě nočních můr týkajících se budoucnosti by se terapie měla zaměřit zejména na zvýšení zvládacích dovedností pacienta. Cílem léčby tedy není jen „zlepšení spánku“ jako takového. K léčbě nočních můr se využívá několik přístupů, ovšem ověřování jejich terapeutické účinnosti je zatím na počátku. Z psychofarmak byl úspěšně testován prazosin. Z psychoterapeutických přístupů prokázala klinický efekt kognitivně behaviorální terapie specificky zaměřená na léčbu nočních můr, která v imaginaci modifikuje snové prožitky (imagery rehearsal therapy – IRT).

Kľúčové slová: noční můry, posttraumatická stresová porucha, farmakoterapie, kognitivně behaviorální terapie, imagery rehearsal therapy.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Nightmares and the possibilities of their treatment

Nightmares are dreamlike experiences filled with fear and anxiety. They accompany mankind from everlasting. The first mention of nightmares is already in the Bible. Nightmares may occur both in persons with mental illness as well as may be accompanied by a mental disorder. They are often associated with posttraumatic stress dissorder (PTSD). Themes of nightmares may be related to past events, when during nightmares reoccur memories on traumatic, unresolved or inadequately mastered event, or may be related to the future. After waking from nightmare is an individual fastly awake and able to react. Pacient remembers his dream both immediately after waking up, as well as in the morning. Topics of nightmares often repeat. Rarerly patients come to psychiatrist directly with complains of nightmares. More often they entrust with them during describing their sleep problems. They are classified into group of parasomnias. Nightmares may be also induced by variety of drugs. They may also occur in abrupt withdrawal of drugs that suppress REM phase of sleep. Generally, in case of nightmares related to past events, it is appropriate to return to these events during therapy or consider behavioral changes. In case of nightmares regarding to the future the therapy should focus on problem solving or assistance with concrete steps. The goal of the treatment is not just “improving sleep”. There are several possible therapeutic approaches useful in treatment of nightmares in PTSD. As for psychotropic drugs, prazosin was assessed, with a positive effect on sleep architecture. As for psychotherapeutical approaches, clinical effect was observed in the cognitive-behavioral therapy focused on nightmares (imagery rehearsal therapy – IRT).

Keywords: nightmares, posttraumatic stress dissorder, cognitive behavioral therapy, imagery rehearsal therapy.