Psychiatria pre prax 1/2012

Niektoré typy závislostí a ich najčastejšie psychické komorbidné poruchy

MUDr. Jozef Benkovič, MUDr. Jana Mišurdová, PhDr. Ján Grossmann

Autori sa v práci pokúsili zmapovať najfrekventovanejšie komorbidné psychické poruchy v sledovaných súboroch 55 liečených pacientov, závislých od alkoholu a 55 patologických hráčov. Zistili, že výsledky v práci sú porovnateľné s výsledkami uvádzanými v zahraničných výskumoch a publikáciách. Zistený bol zvýšený výskyt komorbidných porúch afektívnych (depresívnych), úzkostných a špecifických porúch osobnosti. V oboch súboroch prevažoval často podceňovaný nikotinizmus. Na štatistickej hladine významnosti bol zistený zvýšený výskyt alkoholizmu a zneužívania kanabinoidov a amfetamínov vo vekovo mladšom súbore patologických hráčov. V súbore závislých od alkoholu bola tiež zistená prevaha organického poškodenia CNS (centrálneho nervového systému).

Kľúčové slová: závislí od alkoholu, patologickí hráči, komorbidné poruchy.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Some types of addictions and their most commonly co-morbid psychiatric disorders

In this paper authors tried to find the most commonly co-morbid psychiatric disorders in the monitored files of 55 inpatients dependent on alcohol, and 55 gamblers. They found that the results of this study are comparable with results reported in foreign researches and publications. They detected an increased incidence of co-morbid affective disorders (depression), anxiety disorders and specific personality disorders. In both files was dominated nicotinism, which is often underestimated. On the statistical significance level was found increased incidence of alcoholism and cannabinoids and amphetamines abuse in the file of gamblers that were lower in age. In the file of alcohol addicted inpatients was also observed predominance of organic damage to the CNS (central nervous system).

Keywords: addicted to alcohol, gamblers, co-morbid disorders.