Psychiatria pre prax 2/2015

Neuropsychiatrické komplikácie vybraných parazitárnych ochorení

MUDr. Slávka Dubinská, MHA, prof. MVDr. Pavol Dubinský, DrSc.

Parazitárne ochorenia sa signifikantne rozšírili medzi dospelými jedincami a nie sú len ochorením detského veku. Nerozpoznané a neliečené môžu spôsobiť závažné neurologické a psychiatrické poruchy. Skoré rozpoznanie a liečba vedú k redukcii morbidity a zabráneniu rozvoja ťažkých štrukturálnych zmien CNS. Ten môže byť miestom invázie pre Toxoplasma gondii a Toxocara canis et cati. Cielene napádajú neurálny, endokrinný, neuromodulatórny a imunomodulatórny systém. Spoločným mechanizmom vzniku neuropsychických komplikácií je zvýšenie dopamínovej aktivity v hipokampe, čím sa zasahuje do procesu učenia a pamäti. Zistila sa súvislosť medzi schizofréniou a vyššou hladinou toxoplazmových protilátok, ako aj prejavmi OCD. Neuropsychiatrická manifestácia parazitárnych ochorení je pomerne nešpecifická. Klinicky najvýznamnejšie sú prejavy cerebrálnej toxokarózy vyúsťujúce do epilepsie, demencie a rôznych kognitívnych a afektívnych postihnutí. Prezentovaná kazuistika ako raritný prípad prispieva k zlepšovaniu diagnostických možností i rozhľadu psychiatra.

Kľúčové slová: Toxoplasma gondii, Toxocara cati, infekčný agens, rozvoj schizofrénie, zápalová aktivita CNS, cerebrálna toxokaróza, vývin parazita, neuropsychiatrické prejavy.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Neuropsychiatric complications of selected parasitic diseases

Parasitic diseases have been spread significantly among the adults. They can induce serious neurological and psychiatric disorders if they are left unrecognized. Early recognition and treatment reduce morbidity and prevent the development of CNS structural changes. It is the specific localization of Toxoplasma gondii andToxocara canis et catiinvasion. They target neural, endocrine, neuromodulatory and imunomodulatory systems. Increased dopamine activity in hippocampus and influenced impaired learning processes and memory are the main mechanisms of the neuropsychiatric complications.The relation between schizophrenia and increased toxoplasma antibodies level was found as far as the OCD symptoms. Neuropsychiatric manifestation is rarely specific. The most clinically important are: epilepsy, dementia, cognitive and affective impairment. The case presentation, as the rare example, contributes to better diagnostic process and knowledge of the psychiatrists.

Keywords: Toxoplasma gondii, Toxocara cati,schizophrenia development, parasitic invasion, cognitive impairment, cerebral toxocarosis, parasite advancement, CNS inflammatory activity, neuropsychiatric complications.