Psychiatria pre prax 4/2014

Neurokognitívne deficity u pacientov s bipolárnou afektívnou poruchou

doc. MUDr. Ingrid Tonhajzerová, PhD., MUDr. Branislav Moťovský, PhD., PhDr. Tomáš Divéky, PhD., MUDr. Róbert Košťan, MUDr. Bohdana Bírešová, MUDr. Dagmar Breznoščáková, PhD.

V recentnom období bolo publikovaných viacero prehľadových, ale aj originálnych štúdií, ktoré skúmajú neurokognitívne deficity u pacientov s bipolárnou afektívnou poruchou (BAP). Keďže stále zostáva otvorená otázka skúmania endofenotypov pri bipolárnej afektívnej poruche, identifikácia neurokognitívnych zmien u pacientov s BAP môže výrazne prispieť k relevantnej diagnostike tejto poruchy. V prehľadovom článku prinášame sumarizáciu aktuálnych poznatkov v oblasti neurokognitívnych zmien u pacientov s BAP. Chceme poukázať na význam neuropsychologických metód v oblasti diagnostiky BAP, najmä mapovania exekutívnych deficitov. Domnievame sa, že neuropsychologické vyšetrenie u pacientov s BAP by malo byť štandardným postupom pri diagnostike tejto poruchy. Z výsledkov jednotlivých prác vyplýva pomerne značná diverzita aplikácie neuropsychologických metód u pacientov s BAP, pričom autori identifikujú viacero kognitívnych domén, ktoré je potrebné skúmať.

Kľúčové slová: bipolárna afektívna porucha, exekutívne funkcie, neurokognitívne deficity, neuropsychologické vyšetrenie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Neurocognitive deficits in patients with bipolar disorder

In recent times there were published many reviews and original articles concerning about neurocognitive deficits in patients with bipolar affective disorder. However still the question of endophenotypes in bipolar disorder remains open, identification of neurocognitive changes may significantly contribute to a relevant diagnostics of such disorder. In this review we summarize actual knowledge in neurocognitive changes of bipolar patients. We would like to emphasize the importance of neuropsychological assessment in diagnostics of bipolar disorder mostly on executive functions mapping. We believe that neuropsychological assessment in bipolar patients need to be a standardized procedure. There is identified significant diversity in aplication of neuropsychological assessment in bipolar patients while authors have identified more cognitive domains that needed to be examined.

Keywords: bipolar affective disorder, executive functions, neurocognitive deficits, neuropsychological assessment.