Psychiatria pre prax 1/2003

NĚKTERÉ MOŽNOSTI KOMBINACE PSYCHOFARMAK V KLINICKÉ PRAXI

prof. MUDr. Eva Češková, CSc., MUDr. Tomáš Kašpárek

Autoři popisují důvody, historii a současný výskyt kombinací antidepresiv u depresivní poruchy a kombinací antipsychotik u schizofrenní poruchy. S dostupnou literaturou konfrontují vlastní údaje o užití kombinací v brněnském regionu. Dále uvádí konkrétní možnosti a shrnují jejich výhody či nevýhody. Perspektivní se jeví kombinace látek s rozdílným (resp. komplementárním) farmakologickým profilem. Přes častou aplikaci kombinací je studií, které by prokazovaly větší účinnost kombinací nad monoterapií, překvapivě málo. Pokud tuto léčebnou strategii použijeme, měli bychom zvažovat teoretické zdůvodnění i možná rizika. Častý výskyt kombinací lze vysvětlit vývojem nových, specifičtějších a bezpečnějších psychofarmak, realitou klinické praxe a v neposlední řadě důvody ekonomickými. Vzhledem k této skutečnosti se jeví nezbytné realizovat kontrolované studie s větším počtem léčených, které by vedly ke zhodnocení jejich účinnosti.

Kľúčové slová: depresivní porucha, schizofrenní porucha, farmakorezistence, kombinace antidepresiv, kombinace antipsychotik.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

POSSIBILITIES OF COMBINATION OF PSYCHOTHERAPEUTICS IN CLINICAL PRACTICE

The authors describe reasons, history and occurrence of both antidepressants and antipsychotics combinations in depressive and schizophrenic disorders. Own results with their use in Brno region are compared with the literature. Further concrete possibilities are presented and their advantages and disadvantages are summarised. The most promising seem to be combinations of drugs with different (respective complementary) pharmacological profiles. In spite of frequent use of combinations the studies concerning the efficacy of this strategy are scare. Using combinations, the theoretical reasons and possible risks should be considered. The polypharmacy may be explained by the availability of new more specific and safer psychopharmacs, reality of clinical praxis and last but not least by economic reasons. In the near future more controlled studies with greater number of treated should be performed, aimed at the evaluation of combination efficacy.

Keywords: depressive disorder, schizophrenic disorder, pharmacoresistance, combination of antidepressants, combination of antipsychotics.