Psychiatria pre prax 2/2024

Nedobrovolná léčba závislosti ve výkonu trestu

PhDr. Monika Kovalčíková

Kazustika popisuje případ nedobrovolné léčby u nemotivovaného 37letého pacienta s diagnózou závislosti na alkoholu, kterému byla soudem nařízena ústavní ochranná léčba protialkoholní, která měla probíhat ve výkonu trestu odnětí svobody. Pacient zahájil ústavní ochrannou léčbu ve specializovaném oddíle věznice. I přes veškerou snahu multidisciplinárního týmu pacient léčbu nedokončil. Soud po mnoha měsících ochrannou léčbu zrušil pro neúčelnost. Pacient na sobě nechtěl pracovat, zcela popíral diagnostikovanou závislost na alkoholu, odmítal se zapojovat do terapeutického programu, léčbu bojkotoval a dopouštěl se násilí a nátlaku na spolupacienty. Cílem kazuistiky je zamyslet se nad významem, průběhem a možnostmi nařízené ochranné léčby v podmínkách výkonu trestu u nemotivovaných pacientů.

Kľúčové slová: adiktologie, závislost, ochranná léčba, výkon trestu

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Psychiatria pre prax. Objednať časopis

Case report: Involuntary addiction treatment in prison

The case study describes a case of involuntary treatment for an unmotivated 37-year-old patient with a diagnosis of alcohol dependence, who was ordered by the court to undergo institutional protective anti-alcohol treatment, which was supposed to take place while serving a prison sentence. The patient began inpatient protective treatment in a specialized section of the prison. Despite all the efforts of the multidisciplinary team, the patient did not complete the treatment. After many months, the court canceled the protective treatment due to its ineffectiveness. The patient did not want to work on himself, completely denied his diagnosed alcohol addiction, refused to participate in a therapeutic program, boycotted treatment and committed violence and pressure on fellow patients. The goal of the case study is to reflect on the importance, course and possibilities of ordered protective treatment in the conditions of serving a sentence for unmotivated patients.

Keywords: adictology, addiction, protective treatment, execution of sentence