Psychiatria pre prax 3/2014

Naše zkušenosti s léčbou behaviorálních a psychologických příznaků trazodonem u pacientek s mírnou nebo středně těžkou Alzheimerovou chorobou

MUDr. Mgr. Jan Lužný, PhD.

Cíl: Cílem studie bylo zjistit, zda trazodon příznivě ovlivňuje behaviorální a psychologické příznaky u pacientek trpících demencí při Alzheimerově chorobě. Soubor a metodika: Byla uspořádána šestitýdenní prospektivní studie u seniorek přijatých k hospitalizaci na Ženský gerontopsychiatrický primariát Psychiatrické nemocnice v Kroměříži v období říjen 2013 až březen 2014. Soubor tvořilo vstupně 58 pacientek (65+) odeslaných k hospitalizaci pro poruchy chování nebo poruchy afektivity provázejících demenci při Alzheimerově chorobě, v rámci demence při Alzheimerově chorobě. Použité měřící nástroje: Mini-Mental State Examination (MMSE), škála BEHAVE-AD (část hodnotící klinickou symptomatologii), 15-položková Geriatrická depresivní škála GDS(15) a Hamiltonova škála pro hodnocení úzkosti (HAM-A). Tyto měřící nástroje byly použity na počátku hospitalizace a 6. týden hospitalizace. Léčba behaviorálních a psychologických příznaků spočívala v podávání trazodonu, byla dodržena zásada monoterapie trazodonem. Výsledky:Během šestitýdenní léčby trazodonem došlo ke klinicky významnému zlepšení poruch chování, ústupu depresivity i anxiety, léčba trazodonem nebyla u žádné pacientky přerušena nebo zaměněna za jiný léčebný postup. Závěr:Trazodon může perspektivním lékem při léčbě behaviorálních a psychologických příznaků u demence při Alzheimerově chorobě.

Kľúčové slová: demence, trazodon, deprese, úzkost, poruchy chování.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Our experience with behavioral and psychological symptoms treatment with trazodone treatment in patients with mild or moderate Alzheimer´s disease

Objective:Goal of the study was to test trazodone ability to improve behavioral and psychological symptoms in patients with Alzheimer´s disease. Patients and methods:6-week lasting prospective study in patients admitted to women psychogeriatric wards of Mental hospital in Kroměříž from October 2013 to March 2014 has been designed. Group consisted of 58 patients older than 65, with clinical diagnosis of Alzheimer´s disease, who were reffered to hospitalization Instruments used in the study: Mini-Mental State Examination (MMSE), Behavioral pathology in Alzheimer´s disease scale BEHAVE-AD (part evaluating clinical symptomatology), 15-item Geriatric depression scale GDS(15), and Hamilton anxiety rating scale (HAM-A). These instruments were used initially at the beginning of hospitalization and then 6th week of hospitalization. Trazodone was used for treating behavioral and psychological symptoms of Alzheimer´s disease, monotherapy with trazodone was allowed only. Results:After 6-week treatment with trazodone there was significant improvement in behavioral and psychological symptoms, including depression and anxiety, treatment with trazodone was not interrupted or changed in none of patients. Conclusion:Trazodone could be a perspective drug for treating behavioral and psychological symptoms in Alzheimer´s disease.

Keywords: dementia, trazodone, depression, anxiety, behavioral disturbances.