Psychiatria pre prax 2/2014

Možnosti neuropsychologickej diagnostiky a kognitívneho tréningu psychických funkcií u psychiatrických pacientov

Mgr. Martina Chylová, PhD., Mgr. Miriam Slavkovská, PhD.

Prehľadový príspevok, určený predovšetkým pre klinických psychológov na psychiatriách, sleduje význam neuropsychológie v manažmente liečby psychiatrických pacientov, poukazuje na to, ako práca neuropsychológa môže pomôcť pri zlepšovaní kognitívnych funkcií. Psychiatrické ochorenia prinášajú so sebou okrem behaviorálnych a emočných zmien aj zmeny kognitívne. Či samotná depresia, schizofrénia a nadužívanie psychoaktívnych látok vedú ku kognitívnym deficitom alebo narušená plasticita mozgu vďaka dysbalancii neurotransmiterov vedie ku psychiatrickým poruchám, nie je dosiaľ známe. Napriek tomu, kognitívne deficity u psychiatrických pacientov sa vyskytujú predovšetkým v oblastiach ako percepcia, pamäť, pozornosť, reč a exekutívne funkcie. Neuropsychologická diagnostika zahŕňa pozorovanie pacienta, anamnestické interview a klinicko-psychologické testovanie. Po zhodnotení úrovne poruchy kognitívnych funkcií nasleduje konkrétna funkčná náprava pre účinnejšie zaradenie pacientov do bežného života. V rámci kognitívnych tréningov sa aplikujú úlohy šité na mieru pacientovi, najnovšie to môžu byť počítačové programy. Neuropsychológia v psychiatrii je nápomocná pri diagnostickej a terapeutickej pomoci pacientom a ich rodinám pri odstraňovaní psychosociálnych dôsledkov kognitívnych deficitov.

Kľúčové slová: kognitívny deficit, neuropsychologická diagnostika, kognitívny tréning.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Neuropsychological tests and cognitive training of mental functioning in psychiatry patients

This review, dedicated mainly to clinical psychologists at psychiatry, attempts need of neuropsychology in the treatment management of psychiatric patients, pointing out how the work of neuropsychologist can help to enhance cognitive functioning. Mental disorders include not only behavioral and emotional changes, but also cognitive ones. Whether present depression, schizophrenia or abuse of psychoactive drugs lead to cognitive dysfunction, or impaired brain plasticity due to neurotransmitters dysbalance leads to mental disorders, have not been known yet. Cognitive dysfunction among psychiatric patients were found primarily in areas such as perception, memory, attention, speech, and executive functions. Neuropsychological testing involves observation, anamnestic interviewing and clinical psychological testing of patients. Following the evaluation of the level of cognitive deficit, a specific remedy is needed for more effective inclusion of patients into usual life. The tasks tailored to the patient are applied in the framework of cognitive trainings, the latest ones include computer programs. Neuropsychology in psychiatry might be useful for diagnostic and therapeutic support of patients and their families in order to remove psychosocial consequences of cognitive deficits.

Keywords: cognitive deficit, neuropsychological testing, cognitive training.