Psychiatria pre prax 3/2019

Možnosti diagnostiky kognitívneho deficitu u pacientov so schizofréniou pomocou testov zo slovenskej neuropsychologickej batérie NEUROPSY

PhDr. Michal Hajdúk, PhD., doc. Mgr. Anton Heretik, PhD., Mgr. Dana Špringelová, Mgr. Jozef Petrovič, Mgr. Eva Smolejová, Mgr. Tatiana Rybecká, MUDr. Eva Janíková

Kognitívny deficit je tradične považovaný za významnú súčasť klinického obrazu porúch schizofrenického spektra a taktiež predstavuje prediktor úspešného fungovania pacientov v bežnom živote. Cieľom práce je porovnanie kognitívnych funkcií pacientov so schizofréniou a zdravých kontrol pri využití neuropsychologickej batérie NEUROPSY. Súbor pozostával z 25 participantov s poruchami z okruhu schizofrénie a 25 kontrol. U pacientov so schizofréniou sme zaznamenali signifikantne zhoršený výkon vo väčšine vybraných testov. Najvýraznejšie rozdiely sme zistili v pamäťových a exekutívnych funkciách, a to najmä v riešení problémov, kognitívnej flexibilite a pracovnej pamäti so stredne veľkým efektom.

Kľúčové slová: schizofrénia, kognitívny deficit, NEUROPSY

Possibilities of diagnosis of cognitive deficit in patients with schizophrenia using tests from the Slovak neuropsychological battery NEUROPSY

Cognitive deficit is traditionally considered to be an important part of the clinical picture of schizophrenic spectrum disorders and also represents a predictor of the patient‘s successful functioning in everyday life. The aim of the work is to compare the cognitive functions of schizophrenia patients and healthy controls using the neuropsychological battery NEUROPSY. The set consisted of 25 participants with schizophrenia disorders and 25 controls. In patients with schizophrenia, we observed significantly impaired performance in most of the selected tests. The most significant differences were in memory and executive functions, especially in problem solving, cognitive flexibility and memory with medium to large effect-size.

Keywords: schizophrenia, cognitive deficit, NEUROPSY