Psychiatria pre prax 2/2020

Miller-Fisherov syndróm v klinickej praxi

MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD., MUDr. Vanda Valkučáková, doc. MUDr. Stanislav Šutovský, PhD., prof. MUDr. Peter Turčáni, PhD.

Miller-Fisherov syndróm je autoimunitné ochorenie, ktoré je jedným z variantov Guillain-Barrého syndrómu a má niekoľko klinických foriem. Charakteristickou je triáda príznakov ataxia, okohybné poruchy a areflexia, ktoré vznikajú v priebehu niekoľkých dní po prekonanej infekcii. Najzávažnejšou formou je Bickerstaffova kmeňová encefalitída, ktorá sa prejavuje okrem uvedenej triády aj poruchou vedomia a inými psychopatologickými príznakmi. Ochorenie sa vyskytuje v praxi psychiatra zriedkavo. Jeho správna a včasná diagnostika a liečba však môžu významne pozitívne ovplyvniť prognózu pacienta. V článku na základe kazuistiky pacientky, ktorá bola v priebehu diferenciálne diagnostického procesu hospitalizovaná na psychiatrickom oddelení komplexne predstavujeme toto relatívne vzácne sa vyskytujúce ochorenie.

Kľúčové slová: Miller-Fisherov syndróm, Bickerstaffova kmeňová encefalitída, neuropsychiatria, autoimunitná akútna polyradikuloneuritída, imunoterapia

Miller-Fisher Syndrome in Clinical Practice

Miller-Fisher syndrome is an autoimmune neurologic disease, a variant of Guillain-Barré syndrome, which presents with several clinical forms. The disease is characterised by a triad of ataxia, oculomotor disturbances and areflexia, which develop over a few days after an infective illness. Most severe form is Bickerstaff‘s brainstem encephalitis, which is presenting by mentioned triad and also with disturbed consciousness and other psychopathological symptoms. The disease is rare in the psychiatric practice. However, its correct and early diagnosis and treatment could significantly influence the patient‘s prognosis. Based on a case report of a patient who was hospitalized in a psychiatric ward while undergoing the differential diagnostic process, the article comprehensively presents this relatively rare disease.

Keywords: Miller-Fisher Syndrome, Bickerstaff‘s brainstem encephalitis, neuropsychiatry, autoimmune acute polyradiculonephritis, immunotherapy