Psychiatria pre prax 4/2023

Lurazidón: alternatívna cesta pri nežiaducich účinkoch

MUDr. Matúš Virčík

Lurazidón je antagonistom serotonínových a dopamínových receptorov patriaci medzi novšie antipsychotiká dostupné v Slovenskej republike. Vykazuje minimálny vplyv na telesné a metabolické parametre, pričom je zachovaná významná účinnosť na psychotickú symptomatiku u pacientov s diagnózou schizofrénie. Dokazuje to aj prípadová štúdia, ktorá je obsahom tohto článku a prostredníctvom ktorej poukážeme na farmakokinetické a farmakodynamické vlastnosti tohto moderného antipsychotika patriaceho do skupiny serotonínových a dopamínových antagonistov. Prípadová štúdia sa zameriava na pacientku, ktorá je po psychickej stránke v kompenzovanom stave, no objavili sa príznaky rozvoja metabolického syndrómu pri užívaní paliperidónu. Následne po úprave liečby zámenou za parciálneho agonistu sa u pacientky objavili extrapyramídové nežiaduce účinky v zmysle akatízie a pozitívna symptomatika ako súčasť klinického obrazu schizofrénie.

Kľúčové slová: lurazidón, antipsychotikum, nežiaduce účinky, metabolický syndróm, rizperidón, paliperidón

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Lurasidone: an alternative route for adverse effects

Lurasidone is an antagonist of serotonin and dopamine receptors belonging to the newer antipsychotics available in the Slovak Republic. It shows a minimal negative effect on body and metabolic parameters. At the same time, significant effectiveness on psychotic symptoms in patients with a diagnosis of schizophrenia is preserved. This is also proven by the case study, which is the content of this article and through which we will point out the pharmacokinetic and pharmacodynamic properties of this modern antipsychotic belonging to the group of serotonin and dopamine antagonists. The case study will focus on a patient who is psychologically in a compensated state but developed symptoms of metabolic syndrome while taking paliperidone. Following the switch to a partial agonist, the patient developed extrapyramidal side effects in the sense of akathisia and positive symptoms present in schizophrenia.

Keywords: lurasidone, antipsychotic, adverse effects, metabolic syndrome, risperidone, paliperidone