Psychiatria pre prax 1/2009

Léčba atypickými antipsychotiky a jejich volba podle spektra nežádoucích účinků

doc. MUDr. Radovan Přikryl, Ph.D.

Uvedením antipsychotik druhé generace do klinické praxe se značně zkvalitnila léčba schizofrenie. Při výběru konkrétního léku je však nutné zvažovat kromě ovlivnění cílových příznaků zejména profil nežádoucích účinků daného léku. Hlavním vedlejším účinkem antipsychotik první generace jsou zejména extrapyramidové nežádoucí účinky či hyperprolaktinémie, která je společně s obezitou, hyperglykemií, hyperlipidemií či kardiálními komplikacemi považována za hlavní rizika spojená s léčbou antipsychotiky druhé generace. Lékaři musí totiž zodpovědně posoudit užitek i případná rizika spojená s nežádoucími účinky zvoleného antipsychotika. Výběr vhodného antipsychotika musí být proto přísně individuální s ohledem profitu na straně jedné a případných rizik na straně druhé.

Kľúčové slová: antipsychotika, diabetes, dyslipidemie, hmotnost, metabolický syndrom, prolaktin

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Treatment with atypical antipsychotic drugs and their selection based on the spectrum of side effects

The introduction of second-generation antipsychotics into clinical practice has significantly improved the treatment of schizophrenia. When selecting a particular drug, however, its side-effect profile has to be considered in addition to affecting the targeted symptoms. The main side effects of first-generation antipsychotics include extrapyramidal side effects and hyperprolactinaemia which, along with obesity, hyperglycaemia, hyperlipidaemia, or cardiac complications, are considered to be the major risks associated with the treatment with second-generation antipsychotics. The physician must carefully assess the benefit as well as possible risks related to the side effects of the antipsychotic selected. The selection of a suitable antipsychotic must therefore be strictly individual, taking into account the benefit on the one hand and the possible risks on the other.

Keywords: antipsychotics, diabetes, dyslipidaemia, weight, metabolic syndrome, prolactin