Psychiatria pre prax 3/2014

Kombinovaná liečba psychofarmakami pri chronickom algickom syndróme

MUDr. Gabriela Vrbová

V nasledujúcom texte by som chcela uviesť pozitívnu skúsenosť s kombinovanou liečbou u pacienta s poruchami správania pri ľahkej duševnej zaostalosti, odchovancovi detského domova s neistou vzťahovou väzbou, s chronickým algickým syndrómom lumbosakrálnej časti chrbtice, pri pozitívnom CT náleze a vrodenej chybe – spina bifida S1. Pri poruchách správania a agresivite u pacientov so základnou diagnózou duševná zaostalosť v prevažnej väčšine podávame sedatívne či incizívne antipsychotiká a stabilizátory nálady, na ktoré bol v rôznych obmenách roky nastavený aj pacient z kazuistiky. Po určitom čase však dochádzalo k opakovaniu hostilného správania až k agresivite, ťažkej usmerniteľnosti a opakovaným zmenám v terapii. Pri kombinovanej liečbe antipsychotikami s escitalopramom bol pacient v kontakte priliehavý, s prekvapivo slušným správaním, bez porúch správania, udával aj zmiernenie bolesti chrbtice. Po troch rokoch hospitalizácie na oddelení dlhodobej liečby bol preložený do domova sociálnych služieb.

Kľúčové slová: agresivita, duševná zaostalosť, chronický algický syndróm, sérotonín, vzťahová väzba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Combination therapy by psychiatric drugs for chronic pain syndrome

In following, I would like to mention a positive experience with using combination therapy in patient with behavioral disorders, who was a fosterling of orphanage, with uncertain of attachment, with chronic pain syndrome in lumbosacral part of backbone including positive CT and congenital defect – spina bifida S1. In conduct disorder and aggression by patients with a diagnosis of mental retardation in the vast majority serve sedative or incisive antipsychotics and mood stabilizers, which were for years, in different set up of variations. After some time, there was a repetition of hostile behavior and aggression, hard regulation and repetitive changes in therapy. By combination therapy with antipsychotics and escitalopram patient was in tight contact with surprisingly decent behavior, without behavioral disorders and patient stated that his chronical backbone pain has decreased as well. After three years of hospitalization in department for long-term therapy, has been relocated into a social care home.

Keywords: aggression, intellectual disability, chronic pain syndrome, serotonin, attachment.