Psychiatria pre prax 3/2022

Klinický manažment pacienta s depresívnou epizódou v súčasnej psychiatrickej praxi

MUDr. Mária Králová, CSc., MUDr. Dagmar Breznoščáková, Ph.D.

Jedna z najčastejších psychických porúch v populácii, depresia, je ochorenie s komplexnou klinickou manifestáciou a významným dosahom na fungovanie pacienta. Predstavuje nielen zdravotný, ale aj značný sociálny a ekonomický problém. K snahám zvrátiť túto nepriaznivú situáciu prispieva aj dôsledná implementácia na dôkazoch založených postupov v diagnostike, liečbe a celkovom manažmente depresívnej poruchy. Viaceré štúdie dokumentujú, že manažment starostlivosti o pacientov s depresiou v bežnej praxi, ktorý je v súlade s platnými odporúčaniami, vedie jednoznačne k lepším výsledkom liečby. Od 1. 5. 2020 máme aj na Slovensku platné oficiálne odporúčania pre diagnostiku a liečbu depresívnej epizódy, ktoré vydalo Ministerstvo zdravotníctva pod názvom Depresívna epizóda – diagnosticko-liečebný štandard. Tento článok ponúka výsledky prieskumu, uskutočneného približne rok po schválení štandardu pre depresívnu epizódu, do ktorého sa zapojila reprezentatívna vzorka psychiatrických pracovísk z celého Slovenska, ktoré zabezpečujú prevenciu, diagnostiku a liečbu pacientov s duševnými poruchami, vrátane depresie.

Kľúčové slová: depresívna epizóda, diagnostika, liečba, odporúčania, adherencia profesionálov k odporúčaniam

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Clinical Management of a patient with depressive episode in current psychiatric practice

One of the most prevalent mental disorders in population, depression, is the disorder with very complex clinical manifestation and significant impact on individualś functioning. It represents not only a health issue, but also a considerable social and economical issue. On the efforts to reverse this unfavorable situation contributes also a rigorous implementation of evidence based recommendations for diagnostics, treatment and general management of depressive disorder. Several studies document, that the management of care for patients with depression in common practice, consistent with approved guidelines, leads unambiguously to the better outcomes. Since May 1st 2020 we have also in Slovakia valid official guidelines for the diagnostics and treatment of depressive episode, which was delivered by Ministry of Health under the name Depressive episode – diagnostically-therapeutical standard. This article offers the results of the study performed approximately one year after approval of the standard for depressive disorder, in which participated representative sample of psychiatric working places from whole Slovakia, covering prevention, diagnostics and treatment of patients with mental disorders including depression.

Keywords: depressive episode, diagnostics, treatment, guidelines, adherence of professionals to the guidelines