Psychiatria pre prax 4/2014

Kazuistika interiktálnej psychózy u pacientky s temporálnou epilepsiou a meziálnou temporálnou sklerózou

MUDr. Zdenka Trokanová, MUDr. Kornélia Miškovičová, MUDr. Martin Halaj

Psychotické poruchy u pacientov s epilepsiou sú často prehliadané, a tým pádom nedostatočne liečené. Cieľom tohto príspevku je priniesť niektoré novšie teoretické poznatky o problematike psychóz pri epilepsii. Zamerali sme sa najmä na chronickú interiktálnu psychózu, ktorej klinický obraz pripomína schizofréniu. V druhej časti predstavujeme kazuistiku 57-ročnej ženy dlhodobo liečenej pre temporálnu epilepsiu, ktorá bola opakovane hospitalizovaná v našej nemocnici kvôli interiktálnej psychóze. MRI vyšetrením mozgu bola u nej potvrdená meziálna temporálna skleróza. Aktuálne neuropatologické nálezy naznačujú, že hipokampálna skleróza (a to najmä ľavostranná) by mohla byť štrukturálnou bázou psychiatrických symptómov pri temporálnej epilepsii.

Kľúčové slová: epilepsia, interiktálna psychóza, temporálna epilepsia, hipokampus, meziálna temporálna skleróza.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Case report interictal psychosis in patients with temporal lobe epilepsy and mesial temporal sclerosis

Psychotic disorders in patients with epilepsy are often overlooked and consequently mistreated. The aim of this paper is to bring some recent theoretical knowledge about the problems of psychosis in epilepsy. We focused mainly on chronic interictal psychosis, which resembles the clinical picture of schizophrenia. In the second part we present a case report of a 57-year-old woman treated for long--term temporal lobe epilepsy, which has been repeatedly hospitalized in our hospital because of interictal psychosis. MRI of the brain confirmed mesial temporal sclerosis. Current neuropathological findings suggest that hippocampal sclerosis (particularly left-side) could be a structural base of psychiatric symptoms in temporal lobe epilepsy.

Keywords: epilepsy, interictal psychosis, temporal lobe epilepsy, hippocampus, mesial temporal sclerosis.