Psychiatria pre prax 2/2003

K pohlavným rozdielom v klinickom obraze depresie

MUDr. Mária Králová, PhD.

Práca podáva literárny prehľad súčasných poznatkov a postojov k problematike pohlavných rozdielov v klinickom obraze depresie. Popisuje, čo je dnes známe o špecifikách symptomatiky, závažnosti, priebehových charakteristík, suicidality a komorbidity pri depresii u žien všeobecne a aj pri jednotlivých typoch depresie. Na záver sumarizuje odporúčania, na ktoré oblasti je potrebné sa zamerať pri hodnotení depresie u žien.

Kľúčové slová: depresia, pohlavné rozdiely, klinický obraz.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Gender differences in the clinical picture of depression

Article reviews present knowledge and attitudes to the topic of gender differences in the clinical presentation of depression. It describes, what is today known about the specifics of symptomatology, severity, course characteristics, suicidality and comorbidity of depression in women in general and in different types of depression. At last it gives some recommendations what are the areas of concern in evaluation of depression in women.

Keywords: depression, gender differences, clinical presentation.