Psychiatria pre prax 4/2014

Fóbia z tehotných žien – realita alebo mýtus?

MUDr. Iveta Fiziková

Diagnostika psychických porúch v detskom a adolescentnom veku má svoje špecifiká. O to väčší dôraz sa kladie na diferenciálnu diagnostiku. Formou kazuistiky prezentujeme prípad 16-ročného chlapca prvýkrát hospitalizovaného na psychiatrickom oddelení. Poukazujeme na pestrú klinickú symptomatiku s fóbiou z tehotných žien v popredí a pomerne prekvapivým diagnostickým záverom pri prepustení.

Kľúčové slová: fóbia z tehotných žien, diferenciálna diagnostika.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Phobia of pregnant women – myth or reality?

Diagnostics of psychiatric disorders in childhood and adolescence has its own specifics, which puts a greater emphasis on differential diagnostics. By means of case study, we present a case of a 16-year-old boy, first hospitalized at a psychiatric ward. We point to the varied clinical symptoms with a phobia of pregnant women in the foreground and the rather surprising diagnotic conclusion at discharge.

Keywords: phobia of pregnant women, differential diagnostics.