Psychiatria pre prax 4/2012

Farmakoterapie úzkosti. Máme jiné možnosti než SSRI?

MUDr. Luboš Janů, Ph.D. , MUDr. Sylva Racková, Ph.D.

Úzkostné poruchy patří s celoživotní prevalencí 28,8 % mezi nejčastější nemoci vůbec. Uvádíme stručný přehled jiných farmakoterapeutických možností než nejčastěji užívaných SSRI (inhibitory zpětného vychytávání serotoninu) s ohledem na rychlost nástupu účinku, ale zejména na dlouhodobý účinek, kde kromě SSRI prokázaly účinek agomelatin, venlafaxin, duloxetin, pregabalin a některá starší antidepresiva. V přehledu jsou pouze u nás dostupné preparáty, které mají prokázanou účinnost v dvojitě zaslepených, placebem kontrolovaných studiích nejčastějších úzkostných poruch (generalizovaná úzkostná porucha, sociální fóbie a panická porucha).

Kľúčové slová: generalizovaná úzkostná porucha, panická porucha, sociální fóbie, farmakoterapie, antidepresiva, anxiolytika.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Pharmacotherapy of anxiety. Have we other possibilities than SSRI?

Anxiety disorders with lifetime prevalence 28.8 % belong among the most common illnesses. The short overview of pharmacotherapeutical possibilities other than SSRI´s (selective serotonine reuptake inhibitors) with respect to the fast onset and long-term efficacy (agomelatine, venlafaxine, duloxetine, pregabaline and some older antidepressants) are introduced in this article. Pharmaceuticals marketed in Czech republic with proved efficacy in double blind, placebo controlled studies of the most commen anxiety disorders (generalized anxiety disorder, social phobia and panic disorder) are mentioned in this summary.

Keywords: generalized anxiety disorder, panic disorder, social phobia, pharmacotherapy, antidepressants, anxiolytics.