Psychiatria pre prax 1/2016

Duševní poruchy – epigenetické mechanizmy jejich vzniku a farmakologické léčby

MUDr. Bc. Libor Ustohal, Ph.D., prof. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D., doc. MUDr. Klára Látalová, Ph.D., RNDr. Aleš Kovařík, CSc.

Koncem druhého tisíciletí byl poprvé přečten lidský genom. Výsledkem tohoto vědeckého úspěchu však bylo více otázek než odpovědí. Řada z nejasností se váže k mechanizmům regulace činnosti DNA, tj. k epigenetice, zejména v oblasti nekódující DNA. U člověka jsou významné čtyři druhy epigenetických mechanizmů – metylace DNA, chemické modifikace histonů, činnost nekódující RNA a ATP dependentní remodelace chromatinu. Bylo prokázáno, že epigenetické mechanizmy souvisejí jak s etiopatogenezí řady duševních poruch, tak jejich léčbou současnými psychofarmaky. Jedná se o antipsychotika, antidepresiva i stabilizátory nálady. Epigenetické výzkumy doposud probíhaly na tkáních, u pokusných zvířat a na mozcích zemřelých osob, které dříve trpěly duševní poruchou. Nyní je potřeba začít provádět epigenetická šetření u živých duševně nemocných léčených psychofarmaky. Nová, epigeneticky působící psychofarmaka se mohou stát nadějí pro naše pacienty.

Kľúčové slová: demence, schizofrenie, deprese, psychofarmaka, epigenetika

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Mental disorders – epigenetic mechanisms in their etiology and pharmacotherapy

At the end of the 1990s, the human genome was firstly read. However, this scientific success brought more questions than answers. Many ambiguities are related to the mechanisms of DNA control, i.e. epigenetics, especially as of the non-coding DNA. Four epigenetic mechanisms are important in humans – DNA methylation, histone chemical modifications, regulation by the non-coding RNA and ATPdependent chromatine re-modelling. It was found that epigenetic mechanisms are associated with etiopathogenesis of many mental disorders as well as their recent psychopharmacotherapy with regard to antipsychotics, antidepressants and mood stabilizers. Till now, epigenetic research has only been performed on biological tissues in vitro, research animals and brains of deceased persons, formerly suffering from a mental disorder. It is necessary to start epigenetic investigations in living mentally ill subjects treated with psychotropics. Newly synthesized psychotropic medication acting via epigenetic pathways may become a new hope for our patients.

Keywords: dementia, schizophrenia, depression, psychotropic drugs, epigenetics