Psychiatria pre prax 3/2015

Duševné zdravie počas tehotenstva a po pôrode

MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD.

Tehotenstvo a obdobie po pôrode predstavujú v živote ženy z hľadiska manifestácie duševných porúch rizikové obdobie. K najčastejšie sa vyskytujúcim poruchám patrí tokofóbia, popôrodná skleslosť, popôrodná, resp. perinatálna depresia a popôrodná psychóza. Etiologicky možno uvažovať aj o prvej manifestácii endogénnej duševnej poruchy alebo o relapse, či dekompenzácii už v minulosti sa prejavujúcej duševnej poruchy. Napriek skutočnosti, že žena v danom období pravidelne navštevuje ambulanciu lekára, psychické ťažkosti zostávajú často nediagnostikované, čo významne znižuje kvalitu života rodičky, negatívne pôsobí na ďalší priebeh poruchy a predstavuje rizikový faktor suicidálneho konania. Farmakoterapia v tehotenstve a laktácii má tiež svoje obmedzenia, vždy je potrebné posúdiť pomer benefitu a rizika, avšak nielen zo strany matky, ale aj vyvíjajúceho sa dieťaťa.

Kľúčové slová: tehotenstvo, popôrodné duševné poruchy, perinatálna depresia, popôrodná psychóza.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Mental health during pregnancy and after childbirth

Pregnancy and postpartum period represent during a woman‘s life, in terms of manifestations of mental disorders, risk period. The most commonly occurring disorders include tocofobia, postpartum blues, postpartum, respectively perinatal depression and postpartum psychosis. Etiology could also be considered as the first manifestation of endogenous mental disorder or a relapse/decompensation of existing endogenous mental disorder. Despite the fact that a woman at that time regularly visit the doctors, mental disturbances often remain undiagnosed, which significantly reduces the quality of life of the mother, child and whole family, negatively influence the further course of the disorder, and it is also risk factor for suicide. Pharmacotherapy during pregnancy and lactation has also its limitations, it is always necessary to assess the benefit-risk ratio, but not only for the mother, but also for the developing child.

Keywords: pregnancy, postpartum mental disorders, perinatal depression, postpartum psychosis.