Psychiatria pre prax 3/2012

Duševné poruchy a invalidizácia na Slovensku

MUDr. Dagmar Breznoščáková, MUDr. Erna Vavrová, MUDr. Katarína Vašková, MUDr. Mariana Kimák-Fejková, MUDr. Viliam Sinay

Počet ľudí, ktorí poberajú invalidný dôchodok, stále rastie. V článku sa zaoberáme touto situáciou vo svete a súčasne rozoberáme situáciu týkajúcu sa invalidných dôchodkov z dôvodu duševných porúch na Slovensku. Podrobnejšie sa venujeme prehľadu nárastu čiastočných (41 – 70 % miera poklesu zárobkovej činnosti) aj plných (nad 71 %) invalidných dôchodkov počas posledných rokov v súvislosti s legislatívnymi zmenami a zároveň sa zamýšľame nad možnými premennými, ktoré to ovplyvňujú a možnostiach zlepšenia situácie aj prostredníctvom jasnejšej a otvorenejšej komunikácie všetkých zúčastnených.

Kľúčové slová: invalidita, plný a čiastočný invalidný dôchodok, sociálne poistenie, duševné poruchy.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

The mental disorders and disability in Slovakia

The number of people receiving disability pension, is growing. The article dealt with the situation in the world, while we discuss the situation regarding disability pensions due to mental disorders in Slovakia. We are discussed in more detail in part the increase in survey partial (41-70% rate of decrease of employment) and full (over 71%) disability pension during the last few years in relation to legislative amendment and we think the possible variables, which have not influence and how to improve the situation, as by clearer and more open communication for all involved.

Keywords: disability, full and partial disability pension, social insurance, mental disorders.