Psychiatria pre prax 2/2002

Diagnostický proces a súčasná psychiatrická prax

MUDr. Ivan André, Ph.D.

Explicitné diagnostické systémy, ktoré sú výsledkom súčasného poznania v psychiatrii, majú predovšetkým pragmatickú hodnotu. Diagnostická práca by ale nemala byť redukovaná len na jednoduchý, explicitnými kritériami formulovaný proces. V práci sa predkladá diagnostický postup, kde sa popri platných diagnostických kategóriách uplatňuje aj syndrómová diagnostika v zmysle klinicko-patogenetického poňatia syndrómu. Taký postup umožňuje prirodzenejšie sledovanie vývoja a dynamiky duševných porúch, predchádza sa nežiadúcim diagnostickým revíziam.

Kľúčové slová: diagnostické systémy, diagnostický postup, syndrómová diagnostika.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Diagnostic evaluation and contemporary psychiatric practice

Explicit diagnostic protocols, resulting from the current knowledge of psychiatry, are mainly of pragmatic value. Diagnostic evaluation should not be reduced merely to a simple, clearly formulated or defined process. The diagnostic evaluation, including the diagnosis of clinico-pathological syndromes and valid diagnostic categories, is given in this article. This approach allows a more natural follow-up of the evolution and dynamics of psychiatric disorders.

Keywords: diagnostic systems, diagnostic approach, diagnosis of syndromes.