Psychiatria pre prax 6/2005

Depresie vo vyššom veku – klinické charakteristiky a špecifiká ich liečby

doc. MUDr. Eduard Kolibáš, CSc., doc. MUDr. Viera Kořínková, prof. MUDr. Vladimír Novotný, CSc.

Depresie patria medzi najčastejšie psychické poruchy starých ľudí. Zdravotný, ekonomický a sociálny dopad týchto porúch v starobe je vážnejší ako v mladších vekových obdobiach. Depresia v starobe patria tiež medzi zriedkavo diagnostikované a ešte zriedkavejšie adekvátne liečené psychické poruchy. Prehľadná práca referuje o novších zisteniach, ktoré sa týkajú epidemiológie, etiológie a klinických charakteristík depresií v starobe. Vyšší vek ovplyvňuje všeobecné zásady farmakoterapie a profylaxie depresie. Pôsobí ako patoplastický faktor na klinické prejavy a priebeh depresie. Zvyšuje citlivosť na niektoré nežiaduce účinky antidepresív, napr. na extrapyramídové, kardiovaskulárne, kognitívne. Je limitujúcim faktorom zaradenia do kontrolovaných štúdií a takto ovplyvňuje rozsah zistení kvality EBM (Evidence Based Medicine – medicíny založenej na dôkazoch). Prehľad literárnych údajov o liečbe sa obmedzil na akútnu liečbu antidepresívami a biologickými metódami.

Kľúčové slová: depresia, vyšší vek, epidemiológia, etiológia, príznaky, klinické formy, antidepresíva, elektrokonvulzívna liečba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

DEPRESSIONS IN HIGHER AGE – CLINICAL SIGNS AND SPECIFICS OF THEIR TREATMENT

Depressions belong among the most frequent mental disorders of elderly people. Health, economical and social impact of these disorders in years is more significant compared to that in younger age. Elderly depressions belong among rarely diagnosed and even more rarely adequately treated mental disorders. The overview article refers to new discoveries regarding epidemiology, aetiology and clinical characteristics of depressions in elderly. Old age has an influence on general principles of pharmacotherapy and prophylaxis of depression. It acts as pathoplastic factor on clinical signs and a course of the depression. It increases the sensitivity to some of the adverse effects of antidepressants, e.g. extrapyramidal, cardiovascular and cognitive. It is a limiting factor for inclusion to controlled studies and in this way influences the quality of information of evidence based medicine. List of references is limited for acute treatment of depression by antidepressants and biological methods.

Keywords: depression, elderly, epidemiology, symptoms, clinical forms, antidepressants, electroconvulsive therapy.